gurafiku:

Japanese Album Cover: Ruriko Asaoka - Kokoro No Uramado. Tadanori Yokoo. 1969